Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lekòl Sikilasyon

Akimilasyon twòp pwen kont pèmi kondwi w kapab lakòz yo revoke pèmi kondwi w la. Vizite sit Florida DHSMV a pou plis enfòmasyon sou points suspensions (An Angle).

Benefis w jwenn nan ale nan lekòl sikilasyon se:

 • Retni sou desizyon kilpabilite. Ki vle di okenn rejis kondanasyon.
 • Okenn pwen pap ajoute nan rejis kont pèmi kondwi w.
 • W kapab anpeche to asirans w ogmante.

Genyen 2 kalite klas ki kapab chwazi pou kontravansyon sikilasyon/ enfraksyon non-kriminèl, oubyen klas 4 èdtan an oswa klas 8 èdtan an.

 • Ou kalifye pou kou 4 èdtan an si w pat chwazi yon kou sikilasyon 4 èdtan  pandan 12 mwa ki sot pase yo oswa 5 fwa nan lavi w (apre 1e oktòb 2008) -  oswa - si ou pat janm chwazi anvan sa yon kou lekòl sikilasyon 4 èdtan epi  ou pa gen yon Lisans Kondwi Komèsyal (CDL) epi ou pa te kondane pou yon  Vyolasyon Peyaj Wout oswa Vyolasyon Limyè Wouj emèt pa yon kamera. 
 • Si w pa kalifye pou klas  4 èdtan an, w gendwa elijib pou w ale nan klas 8 èdtan an. Klas 8 èdtan an disponib pou w sèlman yon grenn fwa nan lavi w epi se pou w enskri w nan klas 8 èdtan an sèlman si w pa kalifye  pou klas 4 èdtan an. Atansyon, yon fwa w chwazi klas 8 èdtan an li vini obligatwa, kidonk li egzijib pou konplete klas 8 èdtan sa-a.
 • Si w pa sonje ki dènye fwa w te chwazi ale nan yon lekòl sikilasyon, w kapab tcheke ak lekòl sikilasyon kote w ale dènye fwa-a oswa kòmande pou jwenn yon kopi rejis pèmi kondwi w la. Rejis pèmi kondwi w la pap ba w dat dènye lekòl w te ale a, men lap kapab ba w yon lis kontravansyon w yo kote w te resevwa yon retni sou desizyon tribinal la.
 • W kapab jwenn yon kopi rejis pèmi kondwi w sou Traffic FAQs.

Kontakte nenpòt nan lekòl sikilasyon ki liste nan anyè telefòn lokal w an oswa chèche sou entènèt la sou Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (An Angle) pou jwenn yon lis lekòl founisè klas la pou w kapab enskri w nan yon  lekòl sikilasyon.  

 • Si w resevwa yon notis ki deklare ke w pa konplete lekòl sikilasyon an , se petèt oubyen paske w pat konpltet lekòl sikilasyon an nan tan delè yo te ba w a oswa Grefye Tribinal yo poko resevwa sètifika patisipasyon w la. Nan nenpòt ka, tanpri kontakte Clerk of the Courts anpèsòn oswa pa telefòn nan 305-275-1111.

  * W gen dwa ale nan lekòl sikilasyon nan nenpòt konte nan eta Florid. W menm gen dwa ale lekòl sikilasyon sou entènèt la sou wèb mondyal la.

 • Grefye Tribinal Konte Miami-Dade fèt pou resevwa yon sètifika w konpleteegzijans yo nan lespas 120 jou de dat peman oswa prezantasyon nan tribinal la. Lekòl yo ki andeyò Konte Miami-Dade oswa ki sou entènèt la pap poste sètidfika -a bay Biwo Grefye a. Se pou w poste sètifika w konplete klas la bay Clerk of Courts, PO BOX 19321, Miami, Florida 33101-9321.

 • Si se tribina l la ki ba w lòd pou w ale lekòl sikilasyon an , se pou w konplete klas la pou evite yo pa revoke pèmi kondwi w la. Yon fwa yo revoke pèmi kondwi w la poutèt w pa konfòme ak lòd tribinal la, se pou w konplete klas la anvan yo reyenstore pèmi kondwi w la. Lòd sa-a pa konte kòm youn nan chwa w genyen pou ale nan lekòl sikilasyon pou yon kontravansyon. Kidonk, nan menm ane a w gen dwa chwazi ale pran yon klas lekò sikilasyon an poutèt yon lòt vyolasyon sikilasyon oswa kontravansyon.

Pwogram Delenkan poutèt Sekirize Timoun nan Oto ( sig Angle C.R.O.P.)
C.R.O.P. se yon pwogram 90-minit ki mete anplas espesifikman pou chofè yo ki genyen akizasyon vyolasyon sekirize timoun nan oto. W kapab chwazi ale nan C.R.O.P. yon grenn fwa sèlman nan vi w. Si w chwazi pran klas sa-a, yo va redwi pinisyon sivil ka w la. Si se pa akizasyon sou sekirize timoun nan oto yo ba w pa eseye ale patisipe nan klas sa-a.

Patisipan yo fèt pou pote chèz sekirite timoun la nan klas la epi yo pap mete pwen sou pèmi li a si li chwazi pran klas la. Yo fè pwogram la nan lopital Miami Children's Hospital, 3100 S.W. 62 Avenue, Miami, FL 33155.

 • Pou enskri pou klas la rele lopital la nan 305-663-6865.
 • Wap genyen 60 jou pou konplete klas la, de oubyen dat kontravansyon an te peye a oswa de dat w te ale nan tribinal la. Si w manke pa konplete klas sa-a nan espas 60 jou, yap mete plis penalite sou w, yap revoke pèmi kondwi w la epi wap toujou oblije kanmèm konplete klas la.
 • Si w pa kalifye pou C.R.O.P. la , w kapab toujou evite yo mete pwen sou pèmi kondwi w la pou vyolasyon senti timoun. W gen dwa chwazi oubyen klas lekòl sikilasyon 4 oswa 8-èdtan. Kalifikasyon pou klas sa yo aplikab toujou.